DieRoten.pl

Regulamin

§1

Niniejszy regulamin serwisu dieroten.pl (dalej zwany Regulaminem) określa warunki korzystania z portalu dieroten.pl przez Użytkowników oraz prawa i obowiązki portalu.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą serwis. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Redaktorze, należy przez to zrozumieć Użytkownika, który został upoważniony przez Redaktora Naczelnego do pomocy przy serwisie.

§ 3

Właścicielem i administratorem portalu jest Redaktor Naczelny, który niezarobkowo prowadzi portal wyłącznie dla celów osobistych. Uwagi dotyczące portalu można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.dieroten.pl/page/contact

§ 4

Do korzystania z portalu niezbędnego jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 5

Do zamieszczania komentarzy niezbędne jest posiadanie konta. Do rejestracji bezpłatnego konta potrzebne są : login, adres poczty e-mail(zabrania się stosować w nim imię oraz nazwisko), akceptacja regulaminu poprzez naciśnięcie przycisku "Akceptuję regulamin", hasło oraz pozytywna weryfikacja captcha. Tylko użytkownicy zarejestrowani mają prawo publikować komentarze w serwisie.

Adres e-mail podany przy rejestracji jest wykorzystywany przez serwis DieRoten.pl na przesłanie, na żądanie Użytkownika, nowego hasła oraz do kontaktu Administracji z Użytkownikiem.

Wszelkie inne dane podane przez Użytkownika w profilu są dobrowolne i ich upublicznienie jest dobrowolną decyzją Użytkownika. Dane podane w profilu nie będą w żaden sposób przetwarzane, ani wykorzystywane przez serwis DieRoten.pl.

§ 6

Regulamin jest dostępny na stronie serwisu i Użytkownik rejestrując konto potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 7

Serwis dieroten.pl ma na celu informowanie Użytkowników o losach klubu FC Bayern Monachium, oraz jest oddolną i niezarobkową inicjatywą fanów tego klubu na terytorium Polski. Każdy przestrzegający Regulaminu Użytkownik ma prawo przeglądać treści publikowane w portalu, oraz zgłuszać nadużycia i błędy zauważone na stronie, a każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo komentować artykuły znajdujące się na portalu.

§ 8

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu dieroten.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zabronione jest publikowanie treści:

- o charakterze popierającym radykalne postawy społeczne,

- o charakterze wulgarnym i powszechnie uznawanym za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (T. j. Dz. U. z 2011 roku nr 43, poz. 224)

- o charakterze propagującym używanie narkotyków, nadmiernie spożywanie alkoholu, bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających,

- zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,

- o charakterze pornograficznym,

- o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym,

- łamiących prawa autorskie,

- obraźliwych względem serwisu dieroten.pl, działaczy i piłkarzy FC Bayern,

- o charakterze tzw. trollingu w szczególności prowokujące, agresywne, cechujące się ignorancją,

- naruszających prawa majątkowe, dobra osobiste, lub uzasadnione prawem interesy osób trzecich

- w inny sposób bezprawnych.

§ 9

Niedostosowanie się do powyższych obowiązków będzie skutkować usunięciem konta Użytkownika dopuszczającego się naruszenia, a odpowiedzialność za zamieszczenie takich treści ponosi tylko i wyłącznie Użytkownik.

Zamieszczając treści w serwisie dieroten.pl Użytkownik/Redaktor oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane w ramach portalu dieroten.pl

§ 10

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

- sposób w jaki korzysta z serwisu i wynikłe z tego skutki

- publikowane przez siebie treści

- szkody wynikające z bezprawnych działań

Przy czym serwis dieroten.pl dołoży należytej staranności, aby korzystanie z serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem, spełniał wymogi nałożone prawem, nie odpowiadając przy tym za działania osób trzecich i wynikłe stąd problemy z działaniem serwisu dieroten.pl

§ 11

Treści publikowane w serwisie podlegają ochronie przewidzianej prawem, w szczególności w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (T. j Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 140 z późn. zm.). Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do zawartych w serwisie materiałów, a ich jakiekolwiek używanie może się odbywać wyłącznie w ramach dozwolonego użytku.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

§ 13

Do prawidłowego działania serwisu niezbędne jest gromadzenie plików cookies, sposób ich pobierania oraz zasady działania są dostępne pod adresem http://www.dieroten.pl/page/show/cookies/39

§ 14

Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.dieroten.pl/page/show/regulamin-komentowania/36

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 30.01.2017 r.

DieRoten.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w niniejszym Regulaminie. Użytkownik o wprowadzonych zmianach jest niezwłocznie powiadamiany.

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017

reklama

reklama