DieRoten.pl

Podstrona

Regulamin i polityka prywatności

Reklama

§1 Wstęp

Niniejszy regulamin serwisu dieroten.pl (dalej zwany Regulaminem) określa warunki korzystania z portalu dieroten.pl przez Użytkowników oraz prawa i obowiązki portalu.

§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Portalu, należy rozumieć portal dieroten.pl dostępny pod adresem https://www.dieroten.pl.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Portal. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Redaktorze, należy przez to zrozumieć Użytkownika, który został upoważniony przez Redaktora Naczelnego do pomocy przy Portalu.

Administratorem portalu jest Paweł Masłyk, ul. Sasanki 73/1, 35-604 Rzeszów.

§ 3 Kontakt

Uwagi dotyczące Portalu można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.dieroten.pl/page/contact

§ 4 Warunki korzystania

Do korzystania z Portalu niezbędnego jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 5 Rejestracja

Do zamieszczania komentarzy niezbędne jest posiadanie konta. Do rejestracji bezpłatnego konta potrzebne są : login, adres poczty e-mail, akceptacja regulaminu poprzez naciśnięcie przycisku "Akceptuję regulamin", hasło oraz pozytywna weryfikacja captcha. Tylko użytkownicy zarejestrowani mają prawo publikować komentarze na Portalu.

Regulamin jest dostępny na stronie Portalu i Użytkownik rejestrując konto potwierdza (poprzez zaznaczenie checkboxa), iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

Administrator informuje, że na potrzeby funkcjonowania serwisu przetwarza dane osobowe. Dane gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie Administrator informuje, że dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym w celu realizacji usługi.

 • Adres e-mail podany przy rejestracji jest wykorzystywany przez Administrację Portalu na przesłanie, na żądanie Użytkownika, nowego hasła oraz do kontaktu Administracji Portalu z Użytkownikiem
 • Administrator informuje, że gromadzi adres IP Użytkowników komentujących artykuły w celu ewentualnego zbanowania takowego adresu w razie rażącego złamania niniejszego Regulaminu
 • Wszelkie inne dane podane przez Użytkownika w profilu są dobrowolne i ich upublicznienie jest dobrowolną decyzją Użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do ich modyfikacji oraz usunięcia poprzez swój profil lub poprzez kontakt z Administracją poprzez formularz kontaktowy
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 • Przetwarzanie danych następuje do momentu ich wycofania przez Użytkownika
 • Dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
 • Polityka dotycząca plików cookies (tzw. ciasteczek) dostępna jest pod adresem https://www.dieroten.pl/page/show/cookies/39

§ 7 Informacje

Portal ma na celu informowanie Użytkowników o losach klubu FC Bayern Monachium, oraz jest oddolną i niezarobkową inicjatywą fanów tego klubu na terytorium Polski. Każdy przestrzegający Regulaminu Użytkownik ma prawo przeglądać treści publikowane w Portalu, oraz zgłaszać nadużycia i błędy zauważone na stronie, a każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo komentować artykuły znajdujące się na portalu.

§ 8 Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zabronione jest publikowanie treści:

 • o charakterze popierającym radykalne postawy społeczne
 • o charakterze wulgarnym i powszechnie uznawanym za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (T. j. Dz. U. z 2011 roku nr 43, poz. 224)
 • o charakterze propagującym używanie narkotyków, nadmiernie spożywanie alkoholu, bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających
 • zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
 • o charakterze pornograficznym
 • o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym
 • łamiących prawa autorskie
 • obraźliwych względem Administracji Portalu, działaczy i piłkarzy FC Bayern
 • o charakterze tzw. trollingu w szczególności prowokujące, agresywne, cechujące się ignorancją
 • naruszających prawa majątkowe, dobra osobiste, lub uzasadnione prawem interesy osób trzecich
 • w inny sposób bezprawnych

§ 9 Bany, ostrzeżenia

Niedostosowanie się do powyższych obowiązków będzie skutkować  usunięciem konta Użytkownika dopuszczającego się naruszenia, a odpowiedzialność za zamieszczenie takich treści ponosi tylko i wyłącznie Użytkownik.

Zamieszczając treści w Portalu Użytkownik/Redaktor oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane w ramach portalu dieroten.pl

§ 10 Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

 • sposób w jaki korzysta z Portalu i wynikłe z tego skutki
 • publikowane przez siebie treści
 • szkody wynikające z bezprawnych działań

Przy czym Administracja dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Portalu odbywało się zgodnie z Regulaminem, spełniał wymogi nałożone prawem, nie odpowiadając przy tym za działania osób trzecich i wynikłe stąd problemy z działaniem Portalu.

§ 11 Prawa autorskie

Treści publikowane w serwisie podlegają ochronie przewidzianej prawem, w szczególności w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (T. j Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 140 z późn. zm.). Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do zawartych w serwisie materiałów, a ich jakiekolwiek używanie może się odbywać wyłącznie w ramach dozwolonego użytku.

§ 12 Pozostałe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

§ 13 Polityka cookies

Do prawidłowego działania serwisu niezbędne jest gromadzenie plików cookies, sposób ich pobierania oraz zasady działania są dostępne pod adresem http://www.dieroten.pl/page/show/cookies/39

§ 14 Adres regulaminu

Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.dieroten.pl/page/show/regulamin-komentowania/36

§ 15 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 24.05.2018 r.

DieRoten.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w niniejszym Regulaminie. Użytkownik o wprowadzonych zmianach jest niezwłocznie powiadamiany.